b-home

باور از دیدگاه سجاد عبادی

هیچ قدرت، نیرو و انرژی ای فراتر و قدرتمندتر از باور نیست. تمامی نیروهای درونی، فرد را در جهتی که بخواهد، به حرکت در می آورد خواه این جهت مثبت باشد یا منفی؛ خواه به صلاح فرد باشد و یا به ضرر او. “باور” تمامی قوانین و نیروهای درونی را تحت سلطه و در اختیار خود دارد. می تواند شگفتی ساز باشد و یا مخرب و ویرانگر که این مساله بستگی به خود شخص و نگرش او دارد.
ما محصولات و خدمات خود را در جهت رسیدن به موفقیت مالی,شروع کسب و کار پرونق,افزایش درآمد و افزایش مهرات های فردی و کارآفرینی بنا کرده ایم.
بی شک این محصولات و خدمات به صورت تضمینی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و می توانید به صورت تضمینی از خدمات و محصولات ما در جهت تغییرات در تمامی جنبه های زندگی از آن ها استفاده کنید.

محصولات رایگان تغییر باورها

تغییر باورها و تغییر نگرش شما به دنیای پیرامونتان تاثیر مستقیم بر کیفیت و سبک زندگی شما در زمینه های مختلف نظیر زمینه های مالی، کسب و کار، اجتماعی، روابط و … دارد. خوشبختانه ایجاد تغییر در باورها و نگرش ممکن است و روش های آن نیز ساده هستند... ادامه متن